ZAVIČAJNI KLUB V.BUKOVICA

 

ZAVIČAJNI KLUB VELIKA BUKOVICA


 
ZAVIČAJNI KLUB VELIKA BUKOVICA

 

Vinkovačkih žrtava 79,35000 Slavonski Brod
Žiro račun:2360000-1102151953
OIB:46646917393


 

STATUT ZAVIČAJNOG KLUBA VELIKA BUKOVICA

 

Na temelju članka 11. stavka 2. i 3.Zakona o udrugama(„Narodne novine“ broj 88/2001)osnivačka skupština Zavičajnog kluba Velika Bukovica donijet će:

 

STATUT

ZAVIČAJNOG KLUBA VELIKA BUKOVICA

 

I OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Statutom uređuje se naziv i sjedište udruge, područje djelovanja, zastupanje, ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge, način ostvarivanja javnosti rada, članstvo, članarina, unutarnji ustroj, djelovanje i način rada tijela udruge, udruživanje u saveze ili zajednice udruga, imovina i način raspolaganja s dobiti, prestanak udruge, kao i druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti udruge u skladu sa zakonom.

Udruga je nevladina i neprofitna pravna osoba upisana u registar udruga pri nadležnim tijelima Republike Hrvatske.

Zavičajni klub Velika Bukovica predstavlja oblik dobrovoljnog udruživanja građana i pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, radi zaštite i promicanja zajedničkih interesa pučanstva župe Velike Bukovice.

Klub se može udruživati ili učlanjivati u zajednice ili saveze udruga, a odluku o udruživanju odnosno učlanjenju donosi Upravni odbor.

Članak 2.

Naziv udruge glasi Zavičajni klub Velika Bukovica.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske, a temeljem formiranja podružnica.Naziv udruge može se promijeniti odlukom skupštine.

Članak 3.

Sjedište udruge je u Slavonskom Brodu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor. Udrugu u pravnom prometu zastupa predsjednik Upravnog odbora.

Članak 4.

Odluku o osnivanju podružnica i sekcija donosi Upravni odbor. Za formiranje podružnica potrebno je minimalno 15 članova Udruge. Podružnica bira predsjednika podružnice.

Predsjednika podružnice biraju redoviti članovi podružnice javnim glasovanjem natpolovičnom većinom.

Članak 5.

Zavičajni klub ima svoj znak, a znak kluba je sa motivima iz sela.Udruga posjeduje pečat. Pečat Udruge okruglog je oblika, promjera 30 mm. Horizontalno je ispisan naziv udruge, te sjedište Udruge. Pečat čuva, i ovlašten je koristiti ga, predsjednik Udruge i članovi Udruge koje on ovlasti.

 

II CILJEVI I DJELATNOST

Članak 6.

Cilj i svrha osnivanja Udruge je okupljanje građana župe Velika Bukovica i njihovih prijatelja za obnovu i izgradnju bukovačkog kraja, očuvanje tradicije i običaja, njegovanje sportskih i kulturnih aktivnosti.

Članak 7.

U svrhu ostvarivanja cilja propisanog člankom 6. Udruga će obavljati slijedeće aktivnosti:

- Njegovanje tradicija i čuvanje sjećanja na korijene odakle su potekli članovi.

- Prikupljanje sredstava i pomaganje pri obnovi bukovačkog kraja.

- Pomaganje pri izgradnji crkvenih objekata i organizaciji crkvenih svetkovina.

- Pružanje materijalne i druge pomoći za povratnike i članove Udruge.

- Organiziranje kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti.

- Obilježavanje značajnih datuma obljetnica i drugih događaja.

- Organiziranje izleta, priredbi, koncerata, radionica, seminara, te izdavačkih aktivnosti, u skladu s posebnim propisima, a radi ostvarenja ciljeva Kluba.

- Suradnja i pomoć u radu drugim organizacijama, društvima i udrugama, koje se bave istim ili sličnim djelatnostima.

- Sudjelovanje na javnim skupovima i seminarima koji su u svezi sa ciljevima i djelatnošću Kluba.

III ČLANOVI UDRUGE

Članak 8.

Članom Udruge može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna osoba, koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja prihvaća odredbe ovog Statuta.

Članom udruge mogu postati i pravne osobe. Članstvo u Udruzi pravne osobe ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika. Članstvo može biti redovito i počasno. Redoviti članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Upravni odbor.Klub je obavezan voditi popis svojih članova. Članstvo u klubu se dokazuje iskaznicom.

Članak 9.

Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom Udruge podnosi pristupnicu Upravnom odboru Udruge, koji donosi odluku o prijemu u članstvo.

Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge te poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i odluke tijela Udruge.

Članak 10.

Upravni odbor može imenovati počasne članove Udruge. Počasnim članom može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge ili pomogla bukovačkoj župi.

Članak 11.

Prava i obveze redovnih članova Kluba:

- da biraju i budu birani u tijela Kluba

- da sudjeluju u radu Kluba i na taj način doprinose ugledu i ostvarenju zacrtanih ciljeva Kluba

- da poštuju odredbe Statuta i drugih akata Kluba

- da budu informirani o radu i aktivnostima Kluba

- da plaćaju godišnju članarinu

Svi članovi imaju jednak položaj i status u Klubu.

( Članovi kluba plaćaju članarinu visinu koje utvrđuje Upravni odbor. )

Članak 12.

Članstvo prestaje:

- istupanjem

- isključenjem zbog nepoštivanja odredbi Statuta

- isključenjem zbog neplaćanja članarine za tekuću godinu.

 

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju odnosno o odbijanju zahtjeva za primitak u članstvo, može se, u roku od 15 dana, podnijeti prigovor Skupštini. Odluka Skupštine je konačna.

Član kluba o čijem se prigovoru razmatra, ima pravo sudjelovanja u radu Skupštine.

IV TIJELA UPRAVLJANJA

Članak 13.

Skupština Udruge najviše je tijelo upravljanja. Skupštinu čine redoviti članovi Udruge.

Članovi Kluba upravljaju Klubom neposredno na Skupštini ili preko izabranih predstavnika.

Klub ima sljedeća tijela:

  • Skupština Kluba
  • Predsjednik Kluba
  • Upravni odbor
  • Nadzorni odbor

Predsjednik Kluba, Upravni odbor i Nadzorni odbor za svoj rad odgovaraju Skupštini, a Predsjednik Kluba i Upravnom odboru.

Članak 14.

Skupština Udruge nadležna je i obavlja sljedeće poslove:

- donosi Statut i druge opće akte Udruge

- bira i razrješava članove Upravnog odbora

- bira Nadzorni odbor od 5 članova i imenuje predsjednika Nadzornog odbora

- odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku Udruge

- odlučuje o visini godišnje članarine

- odlučuje o prigovorima protiv odluka Upravnog odbora

- donosi sve odluke u vezi s radom Udruge za koje nije nadležan Upravni odbor ili predsjednik Upravnog odbora

- raspravlja o izvješćima Upravnog odbora, Nadzornog odbora kao i drugim izvješćima za proteklu godinu.

Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. Skupštinu saziva Upravni odbor. Upravni odbor obavezan je sazvati zasjedanje Skupštine u roku od 30 dana od dana kada je to predložio predsjednik Upravnog odbora ili deset redovitih članova Udruge.

Upravni odbor dužan je pozive za zasjedanje Skupštine dostaviti članovima najmanje sedam dana prije dana zasjedanja. Ako Upravni odbor ne sazove Skupštinu u roku iz stavka 3. ovog članka, predlagači mogu sami sazvati sjednicu Skupštine.

Članak 15.

Skupštinu Udruge čine prisutni redovni članovi udruge. Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova, osim u slučaju iz članka 30.stavka 2.

Po proteku tog vremena zasjedanje će se održati ako je nazočna najmanje jedna trećina od ukupnog članstva. Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova, osim u slučaju iz članka 30.stavka 2.

Članak 16.

Predsjednik Upravnog odbora organizira i rukovodi poslovanjem Udruge.

Predsjednik Upravnog odbora zastupa i predstavlja Udrugu, te odgovara za zakonitost njezina rada.

Predsjednik Upravnog odbora je i predsjednik Skupštine i predsjednik Udruge.

Mandat predsjednika Upravnog odbora traje četiri godine.

Članak 17.

Predsjednik Upravnog odbora može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:

- na vlastiti zahtjev

- ako ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine

- ako djeluje protivno zakonu ili Statutu

- ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge

- iz razloga više sile (smrt, dugotrajna bolest)

 

Odluku o razrješenju predsjednika donosi Skupština, na prijedlog Upravnog odbora ili deset redovitih članova Udruge. U slučaju razrješenja, Skupština će odlučiti o tome hoće li razriješeni predsjednik ostati članom Upravnog odbora.

Članak 18.

Upravni odbor je izvršni tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između zasjedanja Skupštine. Upravni odbor čine 11-15 članova. Upravni odbor ima predsjednika, dva potpredsjednika, tajnika i članove koje bira Skupština, a koji su redovito plaćali članarinu.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine uz mogućnost da budu ponovo birani više puta.

Predsjednici podružnica automatski ulaze u Upravni odbor.

Upravni odbor imenuje tajnika Udruge koji vodi administrativno stručne poslove Udruge.

Članak 19.

Upravni odbor:

- priprema nacrt Statuta i drugih akata

- saziva zasjedanje Skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve materijale o kojim Skupština raspravlja

- izvršava odluke Skupštine

- prima nove članove Udruge i predlaže Skupštini imenovanje članova

- odlučuje o isključenju iz članstva

- odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge

- vodi popis članova Udruge

- odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava.

Članak 20.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi, ali najmanje jednom u tri mjeseca.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Upravnog odbora.

Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Članak 21.

Nadzorni odbor:

- provjerava poštivanje zakona, Statuta i drugih akata Kluba, te odluka Skupštine

- kontrolira kompletan rad Kluba i njegovih tijela

- provjerava raspolaganje imovinom i dobiti Kluba

-očituje se o svakoj predstavci ili primjedbi članova Kluba, upućenu pismenim putem.

 

 

V.PREDSTAVLJANJE, ZASTUPANJE I POTPISIVANJE

Članak 22.

Klub predstavlja i zastupa Predsjednik Kluba tj. Predsjednik Upravnog odbora i on je ovlašteni potpisnik Kluba.

Predsjednik Kluba ima ovlaštenje poduzimati pravne radnje u ime i za račun Kluba sukladno odredbama zakona i ovog Statuta.

Predsjednik Kluba također zastupa Klub pred sudovima i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima.

Članak 23.

U odsutnosti Predsjednika Kluba zamjenjuje potpredsjednik Upravnog odbora ili onaj član Upravnog odbora kojega Predsjednik pismeno ovlasti. Osoba koja zamjenjuje Predsjednika Kluba ima sva prava i obveze Predsjednika Kluba u vremenu u kojem ga zamjenjuje.

 

VI JAVNOST RADA KLUBA I

INFORMIRANJE ČLANSTVA

Članak 24.

Djelovanje Kluba i svih njegovih tijela je javno.

Klub o svom radu izvješćuje članstvo na sjednicama Skupštine, priopćenjima na oglasnoj ploči u sjedištu Kluba, osobnim priopćenjima, održavanjem informativnih sastanaka te glasilom Kluba.

Članovi udruge imaju pravo uvida u rad tijela Udruge i odluke koje ta tijela donose.

Članak 25.

Širu javnost Klub može izvješćivati putem sredstava javnog informiranja, putem interneta,zdavanjem glasila i kataloga, oglasima te održavanjem tribina i seminara.

Članak 26.

Javnost se može isključiti sa sjednice Skupštine Kluba samo u slučaju da to odluči većina članova Skupštine.

VII IMOVINA UDRUGE,NAKNADA TROŠKOVA

I FINANCIJSKA GODINA

Članak 27.

Udruga pribavlja novčana sredstva iz članarine, donacija, poklona, nasljedstva, namjenskih sredstava iz proračuna jedinica državne i lokalnih samouprava, obavljanja gospodarskih djelatnosti te iz drugih pravno dopuštenih izvora.

Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje cilja osnivanja Udruge.

O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Upravni odbor.

Članak 28.

Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge članovi imaju pravo na naknadu sukladno članku 7. ovog Statuta sa priloženim računima (za gorivo, cestarinu,telefon i dr. što odobri Upravni odbor da bi se izbjegle možebitne malverzacije).

O visini naknade odlučuje Upravni odbor.

Članak 29.

Financijska godina počinje 1.siječnja, a završava 31.prosinca iste godine.

Nadzorni odbor Skupštini podnosi izvješće o izvršenom nadzoru za proteklu financijsku godinu.

VIII PRESTANAK UDRUGE

Članak 30.

Udruga prestaje odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih zakonom. Odluku o prestanku Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

Članak 31.

U slučaju prestanka Udruge njezina se imovina poklanja župi Velika Bukovica ili nekoj humanitarnoj udruzi.

IX ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Statut stupa na snagu s danom potvrde na skupštini udruge i registracije Udruge pri nadležnom tijelu RH.

 

U Slavonskom Brodu, 29.09.2009ZAVIČAJNI KLUB "VELIKA BUKOVICA"
Vinkovačkih žrtava 79,35000 Slavonski Brod
Žiro račun:2360000-1102151953
OIB:46646917393

 
 BUKOVICA 2011 L O G O 1 - The Blue Racer
Početak.
www.bukovica.ch Pronađite nešto i za sebe,provedite ugodne trenutke u razgledanju naše web stranice.
Tel : .......................
Fax : .....................
Mail : info@bukovica.ch
 
© 2006.www.bukovica.ch